برخی از فعالیت های فرهنگی و ورزشی نور باران کارمانیا در سال های اخیر

– حمايت و تقويت فرهنگ ديني و ورزشی.

– برنامه ريزي براي برگزاري مراسم مختلف مذهبي و اجتماعي و ورزشی.

– تامين تسهيلات ورزشي جهت کارکنان .

– برپايي مسابقات ورزشي.

– سرپرستي، هدايت و اجراي مراسم بزرگداشت، ايام جشن ها و ايام سوگواري ائمه معصومين (ع).

– برگزاري مراسم و مسابقات ورزشی.

– ايجاد تسهيلات لازم براي فعالیت کارکنان در امور فرهنگی ورزشی.

– شناسائي و بكارگيري کارکنان مستعد در فعالیت های فرهنگی ورزشی.