ساختار سازمانی نور باران کارمانیا

  • محمود قنبری : مدیر عامل
  • علی قنبری : عضو اصلی هیئت مدیره 
  • محمد قنبری : رئیس هیئت مدیره 
  • عباس علی افضلی : عضو اصلی هیئت مدیره
  • حسین قنبری : نایب رئیس هیئت مدیره
  • مرضیه کریم قاسمی : بازرس علی البدل
  • سعید قنبری: بازرس اصلی