برخی از پروژه های نور باران کارمانیا


1-تامین برق موتور آب کشاورزان روستای رباط
2-تامین برق موتور آب روستای علی آباد ماهان
3- تامین برق روستاهای قلعه گنج . فاریاب و رودبار جنوب
4- بهره برداری و تعویض روشنایی های سطح شهر کرمان
5- تعویض شبکه سیمی به کابل منطقه شما غرب شهر کرمان
6- اصلاح و بهینه سازی شبکه برق منطقه شمال غرب شهر کرمان
7- بازرسی و نصب کنتور نواحی استان کرمان
8- تامین برق مزرعه پرورش شترمرغ سیریز
9- تعویض پایه های فرسوده امور شرق کرمان