پست های زمینی توزیع برق

پست زمینی برق متشکل ازیک سری تجهیزات برق میباشد که برای توزیع برق به مصارف مختلف استفاده میشوند.این پستها نقش مهمی در انتقال وتوزیع نیروی برق به نقاط مختلف شهرو منطقه را دارند وبدون انها انتقال برق بصورت کارامد و امن امکانپذیر نمیباشد.پستهای زمینی به دو سلول طراحی میشوند.در سلول اول جهت حفاظت در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار،برای جریانهای تا ۳۰ امپر از سکسیونر قابل قطع زیر بار و برای جریانهای بیشتر از ۳۰ امپر از دژنکتور مجهز به رله ی پریمر استفاده میشود و سلول دوم،سلول اندازه گیری نامیده میشود که در ان ترانسفورماتور تعبیه میشود.در پستهای زمینی تجهیزاتی شامل:ترانسفورماتور،قطع کننده ها(سکسیونر،دژنکتورو…)،تابلوع اندازه گیری توزیع زمینی و فیوزها … میباشند و این لوازم و سیستم باید بصورت منظم نگهداری و مورد بررسی قرار گیرند که این شرکت در نصب وراه اندازی و نگهداری پست های زمینی توزیع برق سابقه درخشانی دارا میباشد.

این پست را به اشتراک بگذارید: